Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Pann-túra Turisztikai Szövetkezet (továbbiakban Szolgáltató) Kollektíva márkához tartozó www.kollektiva.eu és akademia.kollektiva.eu weboldalakon keresztül nyújtott szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit szabályozza.

I. A Szolgáltató

Weboldalak: www.kollektiva.eu és akademia.kollektiva.eu (a továbbiakban: „honlap”)

Üzemeltető:

  • cég neve: Kollektíva Gamification Tanácsadó Kft (a továbbiakban: “Szolgáltató”)
  • székhelye: 8200 Veszprém, Gerenda utca 4.
  • adószáma: 28739513-1-19
  • cégjegyzékszám: 19-09-521341
  • e-mail cím: hello@kollektiva.eu

II. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek vagy Felek”.

Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybevételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

III. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

III.1. A Szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapon aktuálisan található könyv, szolgáltatások (ideértve az Akadémia nevű előfizetéses szolgáltatást is) illetve kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen: „termék”). Minden termék azt a célt szolgálja, hogy a Megrendelő gamification és viselkedéstudományi területen mélyebb ismereteket szerezzen és hatékonyabbá tehesse a saját munkavégzését.

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

Ezen szerződés szerint a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy a Megrendelő által igénybe vett terméke(ke)t Szolgáltató a rendelkezésére bocsájtsa. A honlapon közzétett ajánlatokra vonatkozó szerződés a Felek között ráutaló magatartással, a megrendelő űrlap kitöltésével és leadásával jön létre.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett termékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

III.2. A megrendelés

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a megrendelő rendelkezésére. A termékhez járó bónuszt Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

  • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév); e-mail cím, telefonszám;
  • Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); adószám; postázási cím.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett rendeléseket és regisztrációkat indoklás nélkül visszamondja vagy elutasítsa. Erről e-mailben küld tájékoztatót a Megrendelő számára.

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére csak futárszolgálattal történő, átutalásos vagy készpénzes online fizetéses szállítás útján van lehetőség. Szolgáltató személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít. A termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan vagy a termék mellé csomagolva kapja kézhez. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

A rendeléseket a Szolgáltató a következő 2 munkanapon belül dolgozza fel, így általában a rendeléstől számított 2-3 munkanapon belül kerül a termék a Megrendelő részére leszállításra. Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a kiszállítás megkezdését megelőzően bármikor módosíthatja.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

III.3. Megbízási díj, teljesítés, számlázás

Az igénybe venni kívánt termék(ek)ről a Szolgáltató egyszeri, havi vagy éves díjra jogosult a terméktől és a Megrendelő választásától függően (amely megrendelő űrlapon ez a választási lehetőség adott). A megrendelés pontos díját az adott megrendelő oldalon lévő megrendelő űrlap szabja meg.

A honlapon leadott megrendeléseket banki átutalással vagy online fizetéssel lehet rendezni. A lehetséges fizetési módokról az adott megrendelési űrlapon lehet tájékozódni. Banki átutalás esetén a megrendelésről szóló visszaigazoló üzenetben találhatóak meg az átutaláshoz szükséges információk és határidők.

Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelőnek meg kell adnia az érvényes bankkártyaadatait külső szolgáltató felületén, ezzel egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Felek kijelentik, hogy a megrendeléshez kapcsolódó bankkártyás fizetési lehetőséget, a SimplePayt az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) üzemelteti. A fizetés az üzemeltető biztonságos honlapjára történő átirányítással történik.

Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő elfogadja, hogy a megrendeléskor bekért adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Ismétlődő fizetés esetén, a megrendelő űrlap kitöltése és leadása után a Szolgáltató a havonta vagy évente esedékes díjat előre, a SimplePayt üzemeltető szolgáltatón keresztül terheli a Megrendelő bankkártyájára. A kártyaadatok titkosított formában, token segítségével továbbítódnak, így sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

Az ismétlődő fizetés az Akadémia online szolgáltatáshoz kapcsolódik, és a lemondása a Megrendelő belépett profilján elérhető. A kifizetett időszak végéig a Megrendelő hozzáfér a szolgáltatás részeihez, ezután több bankkártyaterhelés nem történik, valamint a hozzáférését visszavonjuk.

A díj levonását követő 15 napon belül Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a megrendelésről, amelyet elektronikus úton juttat el a Megrendelő számára.

IV. Elállás, felelősség

IV.1. Elállás

Elektronikus termék esetén az elállás nem lehetséges. Az Akadémia szolgáltatás esetén a Megrendelő a szerződés felmondását elektronikus úton, a hello@kollektiva.eu címre küldött nyilatkozattal teheti meg. A nyilatkozat az alábbi információkat tartalmazza: Megrendelő neve és e-mail címe, a szerződés bontásának kért ideje.

IV.2. Felelősség

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget

  • olyan működési hibáért, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja;
  • Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért;
  • a termékek és szolgáltatások által megszerzett tudás felhasználásából eredő, a Megrendelőt ért károkért.

V. Jogi nyilatkozat

Egyebekben a honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, satöbbi) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak.

A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet.

Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a honlapot, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen.

Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, satöbbi) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszázötvenezer forint valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

VI. Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatkezelési tájékoztató előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékről írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 10:00-17:00 között: hello@kollektiva.eu.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2020. augusztus 24. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.